Atex

Atex direktiv

Hvad er ATEX?

I forbindelse med EU-direktiver, er det indretningsdirektivet 94/9/EF om materiel og sikringsssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære, samt brugerdirektivet 1999/92/EF, i daglig tale “ATEX -direktiverne”, der er tale om.

ATEX er en fransk forkortelse der står for “ATmosphère EXplosif”.

Grunden til vi har disse direktiver er ønsket om ens regler i EU, til at sikre det omgivende samfund mod farer og skader fra eksplosionsfarlige installationer. Det skal sikre et forbedret arbejdsmiljø og en øget beskyttelse af arbejdstagere.

​I de arbejdsmiljøer der arbejdes f.eks med gas, støv eller dampe, skal der laves en udvidet APV og en zone-klassificering omkring arbejdsstedet så man sikrer at der ikke er eksplosionsfare. Arbejdstilsynet og beredskabsstyrelsen har udgivet forskellige vejledende skrivelser i den forbindelse. Brugerdirektivet 1999/92/EF erstatter en del gamle danske regler, hvor der tidligere, f.eks. ved gasoplag og gasinstallationer, var faste afstandskrav til omgivelserne.

​Hvad stilles der af krav til fabrikanter?

Her skelnes der mellem sammensatte maskiner og fremstilling og mærkning af enkeltkomponenter.

​Det er vigtigt for en fabrikant af sammensatte maskiner at der i leverancekontrakten er præciseret, at maskinen arbejder under ATEX –direktivet og hvilken fareklasse maskinen skal leve op til. Da det er arbejdsgiverens ansvar at zone-klassificering og det anvendte materiale er korrekt til formålet.

​Komponentfabrikanter mærker og fremstiller komponenter efter hvilken fareklasse de vil sende på markedet og det er køberens ansvar at vælge de korrekte komponenter ud fra mærkningen.

​Fabrikanten skal sikre sig, at maskinen ikke kan være årsag til antændelse af en potentiel eksplosiv atmosfære. Det kan man gøre ved, at konstruere og fremstille maskinen så de lever op til kravene i direktivet og dens standarder. De vigtigste forholdsregler er bl.a. at elektriske komponenter opfylder kravene i standarderne, samt at sikre udstyret mod gnistdannelse på grund af statisk elektricitet.

​Hvem skal have kendskab til direktiverne?

Både fabrikanter men også brugere af de maskiner og komponenter der indeholder mulige tænd kilder, dvs. de der skal arbejde under forhold, hvor der kan opstå risici for eksplosioner p.g.a. omgivelserne skal kende til direktiverne, for at kunne afgøre, hvornår udstyret skal opfylde kravene i 94/9/EF. I den forbindelse skal brugerne være opmærksom på ovenstående direktiv 1999/92/EF, der handler om arbejdstagers sikkerhed i disse omgivelser. Eksplosionsfare kan opstå både på grund af gas, støv og dampe i luften omkring maskiner eller installationer med mekaniske samlinger. Man har f.eks. set støveksplosioner i forbindelse med transport og opbevaring af foderstoffer og korn.​

Hvilke krav er der til dokumentation? Dokumentations krav følger de samme retningslinjer, som de der er gældende for maskindirektivet. Da der i de fleste tilfælde vil være et godkendende organ involveret f.eks. brandtilsynet, vil kravene til dokumentation være skærpede, i modsætning til maskiner der selvgodkendes efter maskindirektivet.​Der stilles de samme krav til brugsanvisningen, som der stilles af maskindirektivet, men suppleret med oplysninger der er afledt af de eksplosive omgivelser.

​Mærkningen af udstyr efter ATEX-direktivet udføres med det specielle hexagontegn for eksplosionssikret udstyr og markeringer af den fareklasse, udstyret er beregnet til.

​Godkendelser

De fleste maskiner der kun skal opfylde kravene i maskindirektivet kan godkendes af fabrikanten. Hvor i mod godkendelse ved ATEX-direktivet, hvor der kræves en godkendende instans i de fleste tilfælde. Der stilles en lang række krav til kvalitetssystemet hos fabrikanten, krav der normalt vil være opfyldt, såfremt virksomhedens kvalitetssystem er godkendt efter ISO 9000. Kravene er desuden skrappere ved fremstilling af elektriske komponenter, end ved fremstilling af egentlige maskiner.

Har ATEX-direktivet betydning for dansk maskinindustri?

Der er ingen tvivl om at myndighederne vil håndhæve direktivet 94/9/EF, da der tages højde for de specielt farlige forhold, der kan opstå omkring maskiner og udstyr, der arbejder i omgivelser, der kan rumme en risiko for eksplosioner og antændelser af gasser og støv. Dette vil medføre, at myndighederne, specielt brandmyndighederne, vil stille krav om at maskiner, der skal arbejde i eksplosionsfarlige områder, også skal opfylde kravene afledt af ATEX-direktivet. Arbejdstilsynet vil med brugerdirektivet (1999/92/EF) i hånden forlange det samme. Foderstofbranchen og lignende områder skal være opmærksom på at begge myndigheder vil også med baggrund i direktiverne kunne stille krav til rengøringen af især områder med meget støv.

​ATEX dir. 1999/92/EF omfatter ikke fyrværkeri.​